Beyond Classroom Talks is the result of many years of learning and teaching English according to the principles of the education systems in Poland and Great Britain.

Beyond Classroom Talks to rezultat wielu lat nauki języka angielskiego według zasad systemu edukacyjnego w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

It is the result of frustration and disbelief in how language learning in school differs from the most natural form of learning.

To rezultat frustracji i niedowierzania, jak bardzo nauka języków w szkole różni się od naturalnej formy przyswajania języków

MISSION / MISJA

BCT aims to teach languages in a way that is 100% tailored to students and their aspirations. BCT allows students to create their own learning plan without the restrictions of textbooks available in public and language schools.

BCT dąży do nauczania języków w sposób 100% dopasowany do uczniów i ich aspiracji. BCT pozwala studentom tworzyć własny plan nauki bez restrykcji książek dostępnych w szkołach i szkółkach językowych.

Katie is an English language teacher and a life coach. She completed her studies in Poland with majors in English philology and pedagogy, as well as in the United Kingdom with a focus on Film, Television, and Theatre. Katie has experience working with both children and adults in Poland and the UK.

Katie jest nauczycielką języka angielskiego jak i Life Coachem. Skończyła studia w Polsce na kierunkach filologii angielskiej i Pedagogiki jak i w Wielkiej Brytanii na kierunku Film, Telewizja i Teatr. Katie ma doświadczenie pracy z dziećmi i dorosłymi w Polsce i w UK.

Katie loves helping others, but she also understands that everyone is on their individual journey, and often the education system doesn’t allow some individuals to spread their wings. Through BCT, Katie has a mission to open the doors to English-speaking countries for everyone, whether it be for vacation, work, or personal reasons. Katie emphasises communication, getting rid of the fear of speaking, and practising acquired skills.

Katie uwielbia pomagać innym, ale rozumie również, że każdy jest na swojej indywidualnej drodze i często system edukacji nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł niektórym osobom. Poprzez BCT, Katie ma misję otwarcia drzwi do krajów anglojęzycznych dla każdego, czy to na wakacje, z powodu pracy czy z powodów osobistych. Katie stawia na komunikację, na pozbycie się lęku mówienia i na praktykowanie zdobytych umiejetności.

Katie

BCT

Jeśli chcesz zacząć prowadzić rozmowy w języku angielskim lub tylko chcesz się podszkolić, zapraszam do kontaktu ze mną. Cieszę się, że tutaj jesteś i że chcesz dać sobie szansę na lepsze jutro. Język angielski otwiera Tobie cały świat!